cgorganicfarm.com

ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนอาศัยน้ำฝน มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เป็นหลัก รองลงมาจะเป็นไม้ผลยืนต้น ข้าวไร่ การจัดการในรูปผสมผสาน ได้แก่ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ตลอดจนไม้ใช้สอยร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านผลผลิต รายได้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดีขึ้นได้ การปลูก พืชเศรษฐกิจแซมด้วยพืชอาหารสัตว์เช่น เมล็ดอัลฟาฟ่า ซึ่งมีรายงานผลการดำเนินการปลูกข้าวไร่แซมด้วยพืชอาหารสัตว์พวกเซ็นโตรซีมา และแกรมสไตโล จะทำให้ทั้งผลผลิตข้าวและถั่วต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ต่อไป การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่ เศรษฐกิจอายุสั้น หรือข้าวไร่บางส่วน มาทำกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ ควบคู่กันไป จะเป็นการสร้างความหลากหลายของระบบได้มากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยง

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย และส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชโต้วเหมี่ยวชนิดเดียว ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก พระราชดำรินี้ ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

เกษตรชีวพลวัตร (Biodynamic Agriculture)

เกษตรชีวพลวัตร (Biodynamic Agriculture)

เกษตรชีวพลวัตร (Biodynamic Agriculture) หัวใจสำคัญของเกษตรชีวพลวัตรก็คือ การมองโลกและสรรพสิ่งแตกต่างไปจากแง่มุมของวัตถุนิยม กล่าวคือสรรพชีวิตไม่ได้ประกอบด้วยอะตอมทางเคมีเท่านั้น แต่มี “พลังชีวิต” และความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจักรวาล หลักการสำคัญของแนวทางเกษตรชีวพลวัตรนั้น ประการแรก เราต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าแค่ในเรื่องของนิเวศการเกษตรของฟาร์ม โดยต้องมองถึงระดับจักรวาลด้วย เพราะการเจริญเติบโตของพืชนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยในระดับโลกและจักรวาลพร้อมกัน และทำความเข้าใจในเรื่อง จังหวะของดวงดาวต่างๆ ซึ่งจะสามารถกำหนดการเพาะปลูกพืชและการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากจังหวะของดวงดาว ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง 2-3 วันก่อนหน้าพระจันทร์เต็มดวง จะเป็นช่วงเวลาที่เมล็ดพันธุ์ได้รับการกระตุ้นให้มีการงอกได้ดีที่สุด ได้มีการจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกโดยอาศัยจังหวะของดวงดาวตามแนวทางเกษตรชีวพลวัตรมากว่า 40 ปี และการฟื้นชีวิตให้กับดินจะช่วยส่งเสริมชีวิตของต้นไม้ ดังนั้น เกษตรชีวพลวัตรจึงสนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก การปลูกพืชหมุนเวียน และการทำปุ๋ยพืชสด ในขณะที่ปุ๋ยเคมีจะฆ่าสิ่งมีชีวิตในดิน ทำให้ดินตาย พืชที่ปลูกในดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีเปรียบเสมือนเป็นพืชที่ถูกบังคับให้เจริญเติบโต...

การระบาดของศัตรูพืช

การระบาดของศัตรูพืช

ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ในการดำเนินกิจกรรมการปลูกข้าว หรือพืชไร่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะมีความเสี่ยงอย่างมากเมื่อเกิดการระบาดของศัตรูพืชขึ้น เช่น กรณีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคใบหงิกอย่างรุนแรงในปี 2532-2533 ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคกลางได้รับความ เสียหายอย่างมาก เกษตรกรต้องประสบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ โดยไม่มีรายได้จากกิจกรรมอื่นมาเจือจุนครอบครัวได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่นา ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิกและจากผลการดำเนินงานวิจัยของ ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ก.) ในพื้นที่ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าระบบเกษตร ผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ...

ต่การผลิตอาหารเพื่อการบริโภค

ต่การผลิตอาหารเพื่อการบริโภค

การบริโภคข้าวของประเทศผู้บริโภคที่สำคัญของโลก หน่วย : พันตันข้าวสาร ประเทศ 2541/42 2542/43 2543/44 (10 พ.ค.) 2544/45 (10 พ.ค.) จีน 133,570 133,763 134,319 134,610 อินเดีย 81,154 82,450 83,500 85,000 อินโดนีเซีย 35,033 35,400 35,877 36,358 บังคลาเทศ 21,854 23,766 25,790 26,027 เวียดนาม...

าอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

าอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

อุณหภูมิ ได้มีการศึกษาพบว่าอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวและการให้ผลผลิตพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในระหว่าง 25-33° ซ. อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป (ต่ำกว่า 15° ซ สูงกว่า 35° ซ) จะมีผลต่อการงอกของเมล็ด การยืดของใบ การแตกกอ การสร้างดอกอ่อน การผสมเกสร เป็นต้น เช่น พบว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปและต่ำเกินไปช่วงที่มีการออกดอกจะทำให้ดอกข้าวเป็นหมัน ซึ่งจะส่งผลทำให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ เป็นต้น (6)      ความชื้นสัมพัทธ์ อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศต่อการเจริญเติบโตของข้าวนั้นมักจะไม่ชัดเจน เพราะจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มแสงและอุณหภูมิในเชิงที่กลับกันคือ เมื่อความเข้มของแสงมากและอุณหภูมิสูงมักทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ อุณหภูมิเย็นในเวลากลางคืนทำให้เกิดน้ำค้างสูง จะมีผลต่อการพัฒนาของเชื้อโรคของข้าวบางชนิด เช่น โรคใบไหม้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น